Cha Linh Hướng

Phêrô Nguyễn Đình Đệ

 

Cha Linh Hướng 

Phêrô Chu Quang Minh

Cha Linh Hướng

Vincentê Nguyễn Đình Truyền

 

 

 

Ban Cố Vấn

Ông Bà Cố Nguyễn Đình Tống

 

 

 Ban Cố Vấn

Ông Bà Nguyễn Đình Đài

 

Ban Cố Vấn 

Ông Bà Nguyễn Văn Trường

 

Ban Cố Vấn

Ông Bà Nguyễn Văn Hinh

Ban Cố Vấn

Ông Bà Trần Văn Tiến

Ban Cố Vấn

Ông Bà Chu Văn Huy

 

 

 

Ban Chấp Hành

Anh Nguyễn Thưởng Kevin

 

Ban Chấp Hành

Anh Nguyễn Anh Tuấn 

 

Ban Chấp Hành

Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng

Ban Chấp Hành

Anh Bùi Quang Hùng

Ban Chấp Hành

Anh Nguyễn Đình Hoan

Ban Chấp Hành

Anh Chu Thanh Quang

 

Ban Chấp Hành

Chị Nguyễn Ngọc Hà

Ban Chấp Hành

Anh Nguyễn Quốc Vinh