Nội Quy

NỘI QUY

GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH MIỀN BẮC CALIFORNIA

---o0o--- 

CHƯƠNG I:             THÀNH LẬP & DANH XƯNG.

CHƯƠNG II:           TÔN CHỈ & MỤC ĐÍCH.

CHƯƠNG III:          TỔ CHỨC.

CHƯƠNG IV:          SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG.

CHƯƠNG V:           NỘI QUY & PHÚC LỢI.

CHƯƠNG VI:          TU CHÍNH NỘI QUY & PHÚC LỢI.

CHƯƠNG VII:        CHẤM DỨT & GIẢI TÁN.

CHƯƠNG VIII:       SOẠN THẢO & XÉT DUYỆT. 

CHƯƠNG I:        THÀNH LẬP & DANH XƯNG: 

Để tiếp nối những sinh hoạt và hoạt động của GĐGPBN do cha Phêrô Chu Quang Minh, cha Vincentê Nguyễn An Ninh và cha Giuse Nguyễn Đức Trọng đã khởi xướng từ những năm 80, nhằm thắt chặt tình đồng hương giữa những người Bắc Ninh và thân hữu, cũng như đáp lại lời mời gọi của giáo phận Mẹ Bắc Ninh trong việc đào tạo linh mục và giới trẻ cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận, vì thế mà Gia Đình Giáo Phận Bắc Ninh Miền Bắc California được thành lập. 

CHƯƠNG II:      TÔN CHỈ & MỤC ĐÍCH: 

1.     Tôn Chỉ:

Tôn chỉ của Hội là phụng sự Thiên Chúa và Giáo Hội qua giáo phận Mẹ Bắc Ninh và các thành viên trong GĐGPBN Miền Bắc Cali. Hội không hoạt động chính trị và không tham gia các đảng phái. 

2.     Mục Đích:

a.     Thắt chặt tình thân hữu giữa các thành viên và thân hữu trong GĐGPBN Miền Bắc Cali khi có người qua đời. 

b.    Phổ biến và cổ động cho công việc mục vụ và bác ái của giáo phận Mẹ Bắc Ninh. 

CHƯƠNG III:     TỔ CHỨC: 

1.      Linh Hướng:

      GĐGPBN Miền Bắc Cali mời một Linh Mục có liên hệ gần xa với giáo phận Bắc Ninh làm linh hướng. 

2.      Ban Chấp hành:

      Đứng đầu Ban Chấp Hành là vị Hội Trưởng do Đại Hội bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm. Hội Trưởng sẽ chọn các thành viên trong BCH:

·        Hội Phó,

·        Thư Ký,

·        Thủ Quỹ,

·        Và các Tiểu Ban nếu cần.

 

3.     Cố Vấn:     GĐGPBN Miền Bắc Cali mời các linh mục có liên hệ với giáo phận Bắc Ninh hay các vị có uy tín làm cố vấn cho Ban Chấp Hành trong những sinh hoạt và hoạt động của GĐGPBN Miền Bắc Cali. 

4.     Thành Viên:

     Thành viên GĐGPBN là một gia đình, trong đó bao gồm vợ chồng và các con chưa lập gia đình và còn đang sống với bố mẹ. Do đó tất cả những ai đã lập gia đình và có liên hệ gần xa với giáo phận Bắc Ninh hay có cảm tình với giáo phận Bắc Ninh đều được mời gọi tham gia với tư cách là một thành viên. 

CHƯƠNG IV:     SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG: 

1.     Ban Chấp Hành phối hợp với Cha Linh Hướng và các Vị Cố Vấn để tổ chức họp mặt hàng năm vào những dịp thuận tiện, đặc biệt là ngày Đại Hội để hiệp thông với giáo phận Mẹ Bắc Ninh. 

2.     Sau này, nếu thấy cần thiết và thuận tiện cho việc sinh hoạt và hoạt động của GĐGPBN Miền Bắc Cali, Ban Chấp Hành sẽ tiến hành xin một “Non Profit” riêng. 

3.     Các gia đình thành viên được mời gọi đóng niên liễm (tiền niên liễm có thể thay đổi cho phù hợp trong sinh hoạt của hội) và tham gia mọi sinh hoạt và hoạt động của GĐGPBN Miền Bắc Cali, cũng như góp phần hỗ trợ những công việc mục vụ và bác ái của giáo phận Mẹ Bắc Ninh. 

CHƯƠNG V:      NỘI QUY & PHÚC LỢI: 

1.     Nội Quy : 

a.     Mỗi thành viên đều có trách nhiệm đóng niên liễm vào ngày Đại Hội thường niên, hoặc vào thời gian thích hợp nếu không thể tham gia sinh hoạt trong ngày Đại Hội. 

b.    Nếu thành viên nào không tham gia đóng niên liễm liên tục trong hai năm liền, sẽ được coi là thiếu vắng và sẽ không được hưởng đầy đủ phúc lợi như những thành viên khác của Hội. 

2.     Phúc Lợi : 

a.     Mỗi thành viên (như đã nêu ở chương III phần 4 và chương V phần 1 mục a.) khi hữu sự sẽ được hưởng những phúc lợi như sau :

-         Một vòng hoa phân ưu (nếu tang quyến nhận vòng hoa) hoặc $200.00 tùy nghi xử dụng.

-         Một Thánh Lễ cầu nguyện bởi một Linh mục do Hội xin.

-         Một giờ Kinh cầu nguyện bởi BCH và các thành viên do Hội đảm trách tại nhà quàn.

-         Ban Chấp Hành và những thành viên khác sẽ tham dự Thánh Lễ An Táng. (nếu thuận tiện)

-         Thánh Lễ cầu nguyện chung cho các thành viên đã qua đời trong ngày Đại Hội thường niên.

·        Nếu gia đình tang quyến không nhận vòng hoa hoặc số tiền $200.00 Hội sẽ dùng số tiền đó để xin cầu nguyện vĩnh viễn cho thành viên đó qua một trong các Hội Dòng do các Tu Sĩ Nam Nữ đảm trách. 

b.    Mỗi thành viên (như đã nêu ở chương III phần 4 và chương V phần 1 mục b.) khi hữu sự sẽ được hưởng những phúc lợi như sau :

-         Một Thánh Lễ cầu nguyện bởi một Linh mục do Hội xin.

-         Một giờ Kinh cầu nguyện bởi BCH và các thành viên do Hội đảm trách tại nhà quàn.

-         Ban Chấp Hành và những thành viên khác sẽ tham dự Thánh Lễ An Táng. (nếu thuận tiện)

-         Thánh Lễ cầu nguyện chung cho các thành viên đã qua đời trong ngày Đại Hội thường niên. 

CHƯƠNG VI:     TU CHÍNH NỘI QUY & PHÚC LỢI: 

     Để thích ứng với những sinh hoạt và hoạt động của GĐGPBN Miền Bắc Cali (như đã nêu ở chương V) theo từng thời gian, các điều khoản trong Bản Nội Quy này có thể được sửa đổi bởi Ban Chấp Hành và các vị Cố Vấn và được thông qua trong ngày Đại Hội gần nhất. 

CHƯƠNG VII:   CHẤM DỨT & GIẢI TÁN: 

      Trong trường hợp GĐGPBN Miền Bắc Cali không còn sinh hoạt và hoạt động được vì bất kỳ lý do gì, Ban Chấp Hành sẽ tổ chức một cuộc họp mặt cuối cùng để tuyên bố chấm dứt và giải tán. Tất cả số tiền tồn quỹ sẽ được thanh lý để gửi về giúp giáo phận Mẹ Bắc Ninh. 

CHƯƠNG VIII:  SOẠN THẢO & XÉT DUYỆT. 

1.     Bản nội quy này dựa theo bản nội quy nguyên thủy và được soạn thảo lại cho phù hợp với hiện tại, đã được xét duyệt và đồng thuận thực hiện kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2014 nhân ngày Đại Hội thường niên lần thứ 19.

2.     Những điều khoản ngoài bản nội quy này sẽ không được áp dụng kể từ ngày bản nội quy mới bắt đầu có hiệu lực. 

3.     Bản nội quy mới này gồm ba trang được soạn thảo, xét duyệt và đồng thuận bởi: 

-      QUÝ CHA LINH HƯỚNG.

-      BAN CỐ VẤN.

-      BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2013-2016.

-      TOÀN THỂ THÀNH VIÊN. 

 

Làm tại San Jose, California ngày… tháng… năm….